Privacyverklaring

Economy Clean Service Limburg (ECS Limburg)
ECS Limburg, gevestigd aan de Margrietstraat 5 6133 BH Sittard en de Jabeekerstraat 1 6451 CG Schinveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
● www.altijdschoon.nl
● Margrietstraat 5 6133 BH Sittard en
● Jabeekerstraat 1 6451 CG Schinveld
+31 46 451 52 53 en +31 85 483 60 40

Ricky Smeets is de Functionaris Gegevensbescherming van ECS Limburg. Hij is te bereiken via info@altijdschoon.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
ECS Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Locatiegegevens
● Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
ECS Limburg verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wel kunnen er foto’s worden gemaakt van objecten met als doel het maken van offertes en het verbeteren van de dienstverlening.

ECS Limburg verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens niet:
● Ras
● Godsdienst
● Politieke voorkeur
● Seksuele leven
● Gezondheid
● Strafrechtelijk verleden

In de toekomst zal ECS Limburg deze persoonsgegevens enkel en alleen verwerken tenzij daar een wettelijke grond voor is, of de persoon in kwestie daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan, betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@altijdschoon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Grondslagen
ECS Limburg verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:
● Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
● Het uitvoeren en/of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
● Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
● Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkings-verantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

ECS Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van uw betaling;
● U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
● Om goederen en diensten bij u af te leveren;
● Wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
ECS Limburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ECS Limburg) tussen zit. ECS Limburg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Simple Simon; planning en afspraken. Hiermee worden medewerkers van ECS Limburg in staat gesteld om een planning te maken en de juiste medewerkers naar de juiste locaties te sturen voor het verlenen van diensten. Het is voor de klant en voor ECS Limburg van belang dat wij ons op het juiste tijdstip en op het juiste adres melden.
Hierbij wordt van elk bezoek een werkbon aangemaakt en deze wordt bewaard in de database van Simple Simon. De gegevens die hierbij worden bewaard zijn enkel en alleen contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadressen.

Exact Online; database, facturatie en documenten. Hiermee wordt de facturatie gedaan en worden documenten opgeslagen in de database van Exact. Facturen dienen bewaard te worden voor de belastingdienst. De gegevens die wij hiervoor nodig hebben zijn; naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen en banknummers.

Office (Word, Excel, Outlook): voor het opmaken van offertes, sturen van e-mails en het behouden van afspraakoverzichten.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
ECS Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

ECS Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ECS Limburg blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Op het moment dat u in contact treedt met ECS Limburg worden de persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 48 maanden na uw laatste opdracht aan ECS Limburg. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals werkbonnen met uw NAW en aankoopgegevens dan wel geleverde diensten.

Sollicitatiegegevens bewaren wij niet langer dan vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor een langere bewaartermijn van maximaal een jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden, Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ECS Limburg maakt nog niet gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

ECS Limburg kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden als:
● U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
● Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van ECS Limburg in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
● ECS Limburg een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ECS Limburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@altijdschoon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

ECS Limburg wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ECS Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@altijdschoon.nl.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op: www.altijdschoon.nl.